top of page
About
IMG_0789.jpg
אודות כתב העת

הקהילה המחקרית העוסקת בהיסטוריה ובמשפט, מנקודות מבט שונות, זוכה לעדנה בדור האחרון – בישראל ובמדינות רבות אחרות. משפטנים, היסטוריונים, חוקרי מדעי-החברה, אסלאם ומזרח-תיכון, לימודים קלאסיים וחוקרים מדיסציפלינות נוספות עוסקים בחקר ההיסטוריה של המשפט הישראלי ובחקר שיטות משפט זרות. קהילת מחקר זו שותפה לכנסים, ימי עיון, אירועי השקת ספרים ועוד. עם זאת, מזה זמן, מורגש חסר בכתב-עת אקדמי אשר ישמש בימה ייעודית למחקרים בתחום, בשפה העברית. בשלה אם כן העת להשקתו של כתב-עת חדש. 

החל משנה"ל התשפ"ד, 2024-2023, יראה אור כתב-העת המקוּון 'משפט והיסטוריה', שיפרסם – בשפה העברית – מחקרים בסוגות שונות בתחום. 

בהתאם לייעודו, כתב-העת ישמש במה לפרסום מאמרים שישלבו בין התחומים, על-ידי חוקרים מתחומי-ידע והתמחות שונים. כתב-העת יהיה שפיט ויפעל במתכונת של שיפוט עמיתים אנונימי. כתב-העת יתבסס, בין היתר, על מערכת סטודנטיאלית, כמקובל בכתבי-העת המשפטיים; כשלצדה ועדת היגוי ומועצה מייעצת המורכבת משורת חוקרות וחוקרים מובילים ומנוסים.

לצד פרסום מחקרים במתכונת המקובלת, כתב-העת 'משפט והיסטוריה' יציע מתכונות פרסום חדשות ורעננות: מאמרים קצרים יותר; תרגום לעברית של מאמרי-מפתח או מאמרים בולטים שהתפרסמו בשפות זרות לצד דברי-תגובה או עיון-מחודש גם בראי הזמן והקונטקסט הנוכחיים של חוקר/ת בכיר/ה בתחום; גליונות נושאיים; ביקורות על אודות  ספרים (בעברית ובשפות זרות) בתחום ההיסטוריה של המשפט; ועוד.

מאמרים חדשים

מאמר ראשון

More Info

מאמר שני

More Info

מאמר שלישי

More Info
My Books
גליונות כתב העת

גליון א'

חברי/ות המערכת

גליון ב'

חברי/ות המערכת

גליון ג'

חברי/ות המערכת
גליונות כתב עת
קולות קוראים

קול קורא ראשון לכתב העת

"משפט והיסטוריה"

Press
מערכת כתב העת

מערכת כתב העת

ועדת ההיגוי

העורך

הועדה המדעית

מערכת כתב העת

נועה בוחבוט, עדי טבק, הדר לוי, רועי סימון, חלי עגיב, איתן פריאנטי, ליאן שליו

ד"ר עדיאל זימרן

פרופ' אייל כתבן (יו"ר) ד"ר איילת ליבזון-הופמן, פרופ' מנחם (מני) מאוטנר, פרופ' ניר קידר,

פרופ' עמיחי רדזינר,

ד"ר יאיר שגיא, ד"ר דוד שור,

פרופ' יורם שחר

ד"ר עדיאל זימרן, ד"ר חמדה גור-אריה, פרופ' אייל כתבן, ד"ר אסף שרעבי

פרופ' רון שפירא

הנחיות למחברים
Events
חדשות ואירועים

.

מערכת כתב העת החלה בעבודתה.

פורסם קול קורא לסטודנטים למשפטים במרכז האקדמי פרס, להשתתפות במערכת כתב העת.

פורסם הקול הקורא לגליון הראשון של כתב העת "משפט והיסטוריה". בגליון הראשון חלק כללי וחלק נושאי, אשר יתמקד בפרופסיה המשפטית.

Contact
bottom of page